کنترل کیفیت

کنترل کیفیت


در اجرای سیستم کنترل کیفیت اهداف زیر دنبال میگردد:


  • ایجاد و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت جهت ارزیابی مواد اولیه
  • بررسی مواد حین فرآوری و تعیین کیفیت فرآورده نهایی تا بدین ترتیب کیفیت محصول در هر مرحله از سلسله مراحل تولید تضمین گردد
  • انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مواد اولیه
  • انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی حین تولید
  • انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصول نهایی
  • بکارگیری نیروهای مجرب برای حفظ سیستم کنترل کیفی
  • آموزش مستمر پرسنل سیستم کنترل کیفی
  • بکارگیری استانداردهای مورد نیاز در تولید محصولات
  • بکارگیری ابزارهای کنترل کیفیت آماری حین تولید

تهران – خیابان استاد نجات الهی – خیابان شهید صارمی شرقی – شماره ۳۵ – طبقه اول

ارتباط با داروسازی دکتر جهانگیر در واتساپ
Close and go back to page