آموزش

آموزش


آموزش مستمر کلیه کارکنان شرکت در راستای ارتقاء کیفیت و حفاظت از محیط زیست متناسب با وظایف محوله و صلاحیت کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت محصول را انجام می دهند باید به لحاظ تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه مناسب محرز گردد.
شایستگیهای مورد نیاز کارکنان شناسایی و برای تامین این نیازها، برنامه های آموزشی اجرا و همچنین سوابق آموزشی، مهارتی و تجربیاتی کارکنان نگهداری میگردد.
Image

تهران – خیابان استاد نجات الهی – خیابان شهید صارمی شرقی – شماره ۳۵ – طبقه اول

ارتباط با داروسازی دکتر جهانگیر در واتساپ
Close and go back to page