در اجرای سیستم کنترل کیفیت اهداف زیر دنبال میگردد:
- ایجاد و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت جهت ارزیابی مواد اولیه
- بررسی مواد حین فرآوری و تعیین کیفیت فرآورده نهایی تا بدین ترتیب کیفیت محصول در هر مرحله از سلسله مراحل تولید تضمین گردد
- انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مواد اولیه
- انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی حین تولید
- انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصول نهایی
- بکارگیری نیروهای مجرب برای حفظ سیستم کنترل کیفی
- آموزش مستمر پرسنل سیستم کنترل کیفی
- بکارگیری استانداردهای مورد نیاز در تولید محصولات
- بکارگیری ابزارهای کنترل کیفیت آماری حین تولید